Saturday, January 12, 2008

改善投資回報十大要訣

改善投資回報十大要訣 (曹仁超 03-01-2008)

(轉載自 黃金屋)

  2008年如何改善你嘅投資回報?

1. 股市權威嘅說話可聽不可信,聽完佢地嘅說話後,記得返屋企做功課,唔好盲目相信。
2. Trading唔係投資。Trading同投資股票唔同,你並冇擁有該公司,只希望响價位上落中獲利,因此唔好將唔成功嘅trading變成投資,請嚴守止蝕。
3. 勝敗乃兵家常事,蝕本離場有何可恥?唔係每單trade都要賺錢離場。
4. 唔好望打和、唔好追落後,溝上唔溝落。Trading有虧損便應止蝕離場,然後重新再開始。
5. 世上冇必勝嘅投資,嚴守紀律者才可輸少贏多。
6. 唔好追隨群眾,佢地常常犯錯。人人都知嘅所謂好消息,本身已係壞消息(Too good to be true!)。
7. 唔好忽略警告訊號,唔好等沉船時才去搵救生艇。
8. 未離場前唔好計自己賺幾多。
9. 炒股票唔似打工,不應月月出糧,一年做兩、三單大deal已足夠。
10. EYF(享受你嘅失敗)。失敗係最好嘅老師。不如意事十常八九,十單買賣中八、九單蝕本亦唔奇,只要一兩單贏得十分大便可。Trading唔係周末度假團,而係漱口、洗面、擦牙,必須天天關注才做得好。最出色嘅trader已唔使睇圖表,而係靠本能反應,你已做到咩?

原文連結:http://www.hkheadline.com/blog/reply_blog_express.asp?f=IGHCKEJP8M22369&id=80816

1 comment:

John said...

Thanks for sharing! ^o^


hi, 您好, 終於到2008年了^^, 祝您在新一年新年快樂, 並在每一年的每一日都開開心心, 事事如意, 身體健康, 滿載祝福, 溫情滿溢, 幸福愉快, 年年有餘, 豐衣足食, 凡事盡都順利, 和家人和朋友相處融洽, 並且祝您在知識和智慧都隨著日子而不斷增長, 祝您在渡過的每一日都成為美好的回憶, 並且有很多財富, 籍此能在經濟上祝福很多人和能做好多善事!!!^^


Happy New Year !!!!!^^


得閒就多d泥我blog睇下la, thx! (常更新的^^)


希望這個網的資訊可以幫助到大家la, thx!!!^^


Ultimate Diligence Blog (=^ v ^=)


http://ultimatediligenceblog.blogspot.com/


你們的一點click, 已是最大的支持了, thx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!