Monday, October 1, 2007

82 年歷史 重建商廈 皇后戲院落幕 市民爭相觀看最後一場戲

【本 報 訊 】 普 慶 、 倫 敦 、 新 港 、 樂 宮 、 大 華 、 華 盛 頓 陸 續 遠 去 , 在 這 個 網 上 購 票 的 年代 , 提 供 特 大 座 椅 、 手 劃 戲 票 、 超 等 座 位 的 皇 后 戲 院 , 昨 日 最 後 一 天 營 業 。 不 少 巿民 湧 到 這 家 有 82 年 歷 史 的 戲 院 趕 買 最 後 一 場 戲 票 , 接 近 12 時 , 戲 院 大 門 穩 穩 關 上, 戲 院 所 在 的 陸 海 通 大 廈 亦 即 將 重 建 。   記 者 : 白 琳

中 環 皇 后 大 道 中 陸 海 通 大 廈 將 於 今 年 底 清 拆 , 重 建 成 27 層 高 的 甲 級 商 廈 , 包 括 皇 后 戲 院 在 內 的 建 築 物 均 受 到 影 響 。

昨 晚 7 時 開 始 , 平 時 冷 清 的 戲 院 大 堂 已 擠 滿 遊 人 , 排 隊 跟 皇 后 的 招 牌 合 照 , 鎂 光 燈 閃 個 不 停 , 都 在 懷 緬 兒 時 在 傳 統 戲 院 看 電 影 的 美 好 回 憶 , 不 少 人 欲 購 票 入 座 , 卻 因 座 位 爆 滿 , 都 失 望 而 回 。

戲票 收 藏 家 張 先 生 昨 日 一 口 氣 買 了 八 張 戲 票 , 希 望 儲 起 碩 果 僅 存 的 手 劃 戲 票 , 他 說 ,兒 時 就 跟 父 母 來 皇 后 看 戲 , 一 直 至 拍 拖 、 結 婚 , 皇 后 的 銀 幕 大 又 宏 偉 , 座 位 好 舒 服, 「 以 前 睇 戲 有 戲 橋 ( 故 事 大 綱 ) 派 , 屋 企 都 有 幾 張 ; 皇 后 冇 , 其 他 戲 院 感 覺 唔 同 , 始 終 係 童 年 回 憶 。 」

30 多 歲 的 孔 先 生 家 住 西 環 , 最 愛 皇 后 的 真 皮 座 椅 , 「 有 個 轆 , 可 以 轆 轆 去 , 因 為 咁 鍾 意 呢 間 戲 院 , 呢 度 係 我 睇 戲 首 選 。 」 他 說 皇 后 要 拆 無 可 厚 非 , 「 香 港 係 商 業 社 會 , 乜 舊 都 冇 晒 。 」

持 20 年 前 贈 券   影 迷 向 隅
另 一 位 特 別 客 人 羅 先 生 , 20 年 前 獲 友 人 所 送 的 電 影 贈 券 , 今 早 知 道 皇 后 結 業 , 特 意 來 換 領 入 場 , 雖 然 贈 券 仍 然 有 效 , 卻 因 為 滿 座 而 向 隅 。

最 後 一 夜 , 觀 眾 9 時 15 分 才 全 部 入 座 , 欣 賞 李 安 執 導 的 《 色 , 戒 》 , 不 少 人 希 望 保 留 整 張 戲 票 , 要 求 工 作 人 員 不 要 撕 去 票 頭 , 但 被 婉 拒 。

2007年 10月 1日蘋果日報

No comments: