Saturday, October 20, 2007

沈大輸教你短炒

沈大仙今個星期好似冇咁燈.. 星期四仲叫人 PUT.. 星期五美國 DJ 跌左 360 幾點.. 星期一香港我估起碼冇700 點到.. 你係得既..

No comments: