Sunday, May 6, 2007

綠信封

禽晚半夜三更係澳門番黎...
番到黎係台面發現一個綠信封...
唔使估都知係乜...
又係時候要報稅啦...

如果個政府做其他野都做到咁快咁準時就好啦...

No comments: