Monday, May 14, 2007

禍從口入...

禽日見今日好似好多貨出咁..又有好多 booking
於是飯都冇食返左公司搞左 d 野先.. 今日要上堂ma..
點知愈做愈肚餓.. 開左一個同事櫃"同"搵野食..
我而家覺得咁做係好唔要得 law

我想係理度講 : 同事.. 對唔住呀.. 我下次唔會啦.. 請你原諒我啦 >_<

No comments: