Saturday, May 19, 2007

Totally Wrong

5月3日.. 我寫了IPO互太紡織 (1382.hk) 既一 d 意見, (結果)http://deankwan.blogspot.com/2007/05/ipo-1382.html

1) 1382 會好易抽中 (一d都唔易中, 一手命中只有1成半)


2) 由於最近市旺關係, 升就一定會升, 但唔會升得多,頂多 1 - 2 成


(1382 以 HK$5.35 不能以上限定價, 今日上市高見 5.39, 不過最低見 4.70, 收 5.26 跌破招股價)


3) 上市應即刻鑊利 (每手要蝕差唔多 HK$100)

No comments: